Ma Yan Cheng


Ma Yan Cheng is a graduate from the faculty of Qur'an, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. He worked in the Guang Mu Arabic School in Zhengzhou, China before joining the Shu Lin Xiang Mosque in Xining.