Ma Wei Jei


Ma Wei Jie graduated from the faculty of Shariah, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. Presently he is working in the Xiao Long Moque, Zhengzhou, China.