Zhao Chang Wei


Zhao Chang wei is serving as an Imam in the Hui Teng-Hui  Mosque, Dali, Yunnan, China. He has also translated “Sunan Abu Dawood” into Chinese.