Zhang Jin Yong


Zhang Jin Yong is the former Principal of  Dali Nan Wuli Qiao Islamic School. Currently he is serving as the principal of an Islamic College in Dali, Kunming,Yunnan, China.